Rödrosa budgetförslag för 2021

Till budgetåret 2021 valde vi i den rödgrönrosa oppositionen att lägga separata budgetförslag med ett alternativ från Socialdemokraterna, ett från Miljöpartiet och ett gemensamt från Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

Gemensamt för förslagen är att alla vi i oppositionen valt att ta bort de besparingar på 55 miljoner kronor som Alliansen valt att behålla under 2021. Istället ger vi nämnderna lugn och ro att hantera de välfärdsutmaningar som finns och som har förvärrats under pandemin 2020.

Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet skjuter i vår budget till mest pengar av alla förslag. Vi satsar bland annat på arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, på förbättrad elevhälsa och på att få till stånd ett ordentligt arbete med att stoppa klimatkrisen.

Nedan finns en länk till budgetförslaget i sin helhet och därefter följer det pressmeddelande som vi skickade ut i samband med att vi lade fram vårt budgetförslag i Regionstyrelsen 22/10-20.

.Budget 2021 Fi och V

Nedskärningar ger inte bättre ekonomi

Alliansens förslag till budget för 2021 innehåller 55 miljoner i besparingar. Det är inte rimligt utan riskerar snarare att innebära högre kostnader för Region Gotland på sikt. Flera nämnder och verksamheter uttrycker att ytterligare besparingar skulle vara svåra att genomföra utan att kvalitén försämras eller riskera att innebära att exempelvis förebyggande arbete behöver prioriteras bort. Fortsatta besparingar på barn- och utbildningsnämnden riskerar exempelvis att innebära ännu större barngrupper i förskolan. Ytterligare besparingar inom socialförvaltningen riskerar att drabba arbetet mot våld i nära relationer. I vissa fall kan minskad verksamhet också innebära minskade intäkter för Region Gotland. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ säger nej till ytterligare besparingar på nämnderna. Våra förslag till ramtillskott till nämnderna är i stort sett lika stort som Alliansens, med den skillnaden att vårt förslag till budget inte innehåller besparingar.

Dags att ställa om till förebyggande och främjande inom alla områden

Vår budget tar sin utgångspunkt i den stora utmaningen för kommuner och regioner framöver. Region Gotland behöver ställa om till mycket mer av förebyggande och hälsofrämjande arbete och det måste genomsyra alla verksamheter. Det är inte hållbart att fortsätta flytta pengar från förskola och skola, kultur och fritid till äldreomsorg och sjukvård. Vi måste istället dämpa kostnadsutvecklingen genom att satsa på förebyggande arbete i samtliga verksamheter. Satsningar på rehabilitering och att förebygga utanförskap eller ohälsa ger stora samhällsvinster och även stora ekonomiska vinster på sikt. Genom satsningar på att motverka våld i nära relationer, på barn och ungas uppväxtvillkor, på äldres hälsa och särskilda lönesatsningar för de med de lägsta lönerna vill vi skapa bättre förutsättningar för ett jämställt och jämlikt Gotland och samtidigt undvika stora kostnader i framtiden.

Region Gotland behöver gå från ord till handling i arbetet med klimatomställning

Klimatfrågan är en av vår tids stora ödesfrågor. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har länge drivit frågor om klimatomställning och Region Gotlands del av ansvaret för omställningen. Flera motioner har bifallits eller ansetts besvarade, vilket stärker det långsiktiga arbetet för att stoppa klimatförändringen. Nu behöver arbetet också rätt resurser. Ett ambitiöst och målmedvetet miljö- och klimatarbete får även positiva konsekvenser för Gotlands ekonomi på lång sikt. Kan vi gynna ekosystemtjänster, värna grundvattentillgången och bromsa skenande klimatförändringar och miljöförstöring har vi mycket att vinna såväl socialt som ekologiskt och ekonomisk.

Behov av fortsatta insatser med anledning av pandemin

Under 2021 vill vi genomföra ett paket med åtgärder med syfte att stödja de som drabbas hårdast av pandemins ekonomiska konsekvenser. Det kan exempelvis handla om extra bidrag och avgifts- eller hyresreduceringar. Allt för att underlätta för såväl hushåll, småföretag och kulturliv, som för idrotten och övrigt ideellt föreningsliv.