Våld mot kvinnor är samhällets ansvar

Våld mot kvinnor är mer än en privat angelägenhet, det är ett akut samhällsproblem. Kvinnojourer medverkar i allt från förebyggande arbete till skyddat boende för utsatta. Trots det drivs gotländska kvinnojourers verksamhet ideellt. Jourernas arbete måste erkännas. Därför uppmanar Feministiskt initiativ Regionen att garantera kvinnojourer rimligt ekonomiskt stöd.

Våld i nära relationer är följden av ett samhälle där män har mest makt. Det betyder inte att mäns våld är medfött, det ingår i könsrollen. Frihet från våld är en mänsklig rättighet, diskriminering kostar trygghet och förstör människoliv. Enligt BRÅ upplever cirka 65 000 barn i Sverige våld i hemmet. Det är vare sig fungerande eller hållbart, våld är inte acceptabelt i ett jämlikt samhälle.

I veckan uppföljdes Regionens kvinnofridsprogram om nära relationer utan hot och våld. Det kom fram att det förebyggande arbetet inte varit tillräckligt, vilket är ett akut problem. 2014 anmäldes 116 fall av misshandel mot kvinnor på Gotland, av dem var ungefär hälften av kvinnorna i nära relation till gärningsmannen. BRÅ uppskattar att bara 20 procent av våldsutsatta polisanmäler. På Gotland innebär det att antalet fall kan uppgå till 300, eller 6 i veckan, 2014.

Kvinnojourer erbjuder hjälp för våldsutsatta kvinnor och barn och fungerar som en samordnande länk mellan kvinna och myndighet. Jourerna saknar anmälningsplikt och utsatta kan få hjälp anonymt, något som kan vara en förutsättning för upplevelsen av trygghet. Kvinnojourernas hjälpande händer måste finnas för våldsoffer, tröskeln till stöd behöver inte vara oöverstiglig.

Gotlands två kvinnojourer drivs ideellt och måste själva ansöka om bidrag från Regionen. Kvinnojouren Amanda beviljas regionalt stöd för att täcka kostnaderna för ett skyddat boende. TROTS kvinnojour erbjuder boende, stöd och utövar förebyggande arbete. TROTS får 12 000 kronor i regionalt stöd 2015. Det är orimligt för en organisation med TROTS betydelse. Det är otänkbart att någon livsviktig verksamhet bedrivs med så små regionala medel.

Feministiskt initiativ Gotland vill utöka stödet till kvinnojourer. Jourerna är skyddsnät för våldsutsatta, de ger stöd genom hela processen och finns för kvinnan i alla skeden. Att utstå våld är en av de värsta kränkningar en människa kan uppleva. Feministiskt initiativ uppmanar regionen att bevilja TROTS rimligt ekonomiskt stöd samt garantera finansiering till kvinnojourerna.

  •  medlemsansvarig
  •  — fullmäktigeledamot