Våga utmana stadsnormen

Foto: Johnny Andersson

Från att ha varit ett utpräglat jordbrukssamhälle har Gotland blivit allt mer urbaniserat — all fler flyttar till staden. Urbaniseringen framställs ofta som någon slags naturkraft, men precis som med allt annat i samhället är den ett resultat av en ideologisk viljeinriktning — av politiska val och prioriteringar.

Urbaniseringen har gått hand i hand med framväxten av det kapitalistiska samhället och rovdriften på naturen, och staden är till stor del motorn i samhällets överkonsumtion, stress samt exploatering av mark och vatten. Staden är inte självförsörjande på de naturresurser som bygger vårt samhälle, utan dessa hämtas i stor utsträckning från landsbygden.

I juni ska regionfullmäktige fatta beslut om den framtida servicen på ön — vad ska vara tillgängligt var, och för vem? Jag befarar att det beslutet kommer styras av idén om urbaniseringen som just en ofrånkomlig naturkraft. Men vår, politikernas, uppgift är inte att passivt acceptera samhällsutvecklingen – den är att styra den. Att representera idéer om vilket sorts samhälle det är vi vill ha, och fatta beslut och göra prioriteringar som strävar i riktning mot det. Inför det här beslutet behöver vi lyfta blicken och fråga oss: Vill vi fortsätta på den väg vi nu går, eller vill ta ut riktningen åt ett annat håll?

Vi i Feministiskt initiativ vet vad vi vill — vi vill ha ett samhälle som omfördelar rikedomarna snarare än att jaga efter mer. Där arbetet med jorden och skogen uppvärderas. Men också där vi har möjlighet att leva — inte bara arbeta, genom att vi tar ut de senaste 50 årens ökade tillväxt i arbetstidsförkortning. Där den gemensamt ägda välfärden stärks över hela ön; där byskolan blomstrar, och där trygghet och service finns tillgängligt nära människorna. Och där staden samtidigt bara är en välfungerande och avgiftsfri busstur bort.

Det ska vara möjligt att leva ett gott liv på landsbygden, och Gotland, med sina jämförelsevis mycket korta avstånd, har all möjlighet att förverkliga det. Och resurserna finns — Sveriges BNP har fördubblats sedan 70-talet, och Gotland ligger på tredje plats bland län i tillväxtligan. Det handlar inte om pengar — det handlar om att ha politiska visioner, och viljan och modet att omfördela resurserna.

Vi i F! kommer aldrig ställa oss bakom nedläggning av service på landsbygden — det representerar en politik som är den rakt motsatta mot vår vision för samhället.

Elin Bååthfullmäktigeledamot