Stoppa spridningen av giftigt slam

Foto: Johny Goerend (Unsplash)

Gotland har fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”. Syftet med spridning av avloppslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet återförs till åkermarken. Att inte återföra växtnäringen leder på sikt till allvarliga miljöproblem.

Tyvärr finns det också stora nackdelar med att sprida avloppslam. Det innehåller nämligen även en rad ämnen som är skadliga för både människor och den biologiska mångfalden. Ett exempel är kadmium, som vi i första hand får i oss just genom kosten. Det räcker med en mycket liten exponering för att allvarliga hälsorisker ska medfölja. I avloppsslammet återfinns även andra typ av oreglerade miljögifter, som exempelvis flamskyddsmedel — som kan störa djurs och människors hormonsystem och orsaka cancer — och läkemedel, som antibiotika och hormoner från p-piller. Det saknas idag gränsvärden för många av de här ämnena, som alltså över huvud taget inte mäts. Därför avråder Naturskyddsföreningen från användning av avloppsslam som gödning. Även Kemikalieinspektionen och WHO varnar för riskerna med skadliga ämnen i avloppsslam.

Utifrån detta är det tydligt att vinsterna med spridning av avloppslam helt enkelt inte på långt när överväger nackdelarna. Spridningen av avloppslam står i opposition till både försiktighetsprincipen, som både Miljöbalken och EU:s miljöpolitik utgår ifrån, och riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd miljö.

För att säkra kretsloppet av fosfor behöver en långsiktig omstrukturering av avloppssystemen ske, och på kort sikt behöver alternativa metoder för att minska riskerna med giftspridning via avloppslammet tas fram — ett arbete som är i full gång i en rad pilotverksamheter. Genom att fortsätta spridning av giftigt avloppslam medverkar Region Gotland istället till att ett ohållbart och omodernt system upprätthålls.

Därför lägger vi nu en motion om att Region Gotland snarast upphör att medverka till användning av avloppslam som gödning.

Elin Bååth
Oscar Larsson