SKOLOR BEHÖVS PÅ HELA GOTLAND

De senaste veckorna har präglats av debatten om den skolutredning som tagits fram på uppdrag av Alliansen. När uppdraget ställdes anade vi att utredningen skulle kunna innebära omfattande ändringsförslag med följande diskussioner. När resultatet presenterades stod det klart att det vi har att förhålla oss till innebär stora konsekvenser för Gotlands barnfamiljer, skolmedarbetare och landsbygdssamhällen.
.
Feministiskt initiativ har, som ett parti som verkar för jämställdhet, jämlikhet, barns rättigheter och levande landsbygder, engagerat oss i förslaget för den nya skolorganisationen. Vi har deltagit i flertalet möten och dialoger ute på öns skolor och i dessa samtal förstått att det finns stor oro i de berörda socknarna. Det underlag som tagits fram belyser inte den nyanserade bild av skolans behov som vi sett ute i verksamheterna.
.
Vi har stor respekt för det arbete som tjänstepersonerna lagt ner på att ta fram utredningen men ser en del brister, främst kopplade till att utredningen pågått samtidigt som Coronapandemin vilket gjort att dialoger med elever, föräldrar och medarbetare försvårats. Detta är ett demokratiproblem och behovet av samtal har visat sig tydligt i engagemanget som kommit av förslagen. Vi anser också att utredningen brister i hur barns perspektiv har beaktats. Att en barnkonsekvensanalys ska göras först efter klubbat beslut blir svårhanterligt för politiken efter det att Barnkonventionen nu blivit svensk lag. I en skolutredning ska barn få stort utrymme till eget inflytande och detta saknas i den utredning som politiken nu fått ta ställning till.
.
Förslaget i utredningen innebär stora förändringar för en del gotländska barn. Även om antalet inte är stort så måste vi ta hänsyn till konsekvenserna för dessa enskilda individer. Att en del barn ska spendera tre timmar i skoltaxi varje dag kan vi inte acceptera då det riskerar att försämra deras livskvalitet med minskad möjlighet till återhämtning och en aktiv fritid. Vidare har en del familjer aktivt valt en mindre skola av hänsyn till barnets behov eller önskemål vilket inte framkommer i utredningen. Det går inte heller att bortse från de socioekonomiska aspekter som påverkar barns skolgång, såsom möjligheter till fritid, tillgången till bil och skjuts, tid för läxläsning och samverkan mellan föräldrar och skola.
.
Den socioekonomiska aspekten kan också kopplas till ett jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv, som vi önskar hade beaktats i högre grad förslaget. Ensamstående föräldrar eller familjer med låga inkomster kan få stora problem att få ihop vardagen om skolan försvinner från byn. Hämtning och lämning på olika orter, fler och längre bil- eller bussresor försvårar livspusslet. Alla har inte heller råd att bo i Visby eller andra större orter, och har svårigheter att hitta bostad. Vi ser också en risk att nyanlända familjer som etablerat sig på öns landsbygder riskerar att ryckas upp från en trygg tillvaro vilket försvårar integration och etablering. Vi i Fi kan aldrig acceptera ett förslag som riskerar att öka klyftorna i samhället.
.
Den nuvarande och växande bristen på behöriga lärare och förskolelärare är en utmaning vi ser på med största allvar. Däremot delar vi inte bilden av att större skolenheter skulle vara den enda lösningen. När vi besökt skolor runt om på ön har vi träffat medarbetare som av olika anledningar valt att arbeta på de små enheterna. Att tvingas flytta till större skolor, eller att splittras från sin arbetsgrupp kan vara avgörande för att en lärare väljer ett annat yrke eller går i pension tidigare än planerat. Vi behöver nyansera lösningarna på kompetensbristen med flera förslag på åtgärder.
.
Sist men inte minst är målet om levande landsbygder och regionens egen serviceutbudsstrategi centralt i hur vi ställer oss till förslaget. När samhällsbärande funktioner såsom en skola försvinner från en ort får det stora konsekvenser på sikt. Vi anser att det förslag som slutligen föreslås måste ta hänsyn till påverkan på Gotlands landsbygder med en helhetsbild som inkluderar bostäder, arbetstillfällen, utbildning, vård och kultur och fritid. Här på Gotland är vi välsignade med livskraftiga lokalsamhällen som vi ska värna och respektera. Då kan vi inte stirra oss blinda på nationella klassningar av stora eller små skolor. Vi måste tänka normkritiskt och kreativt. Vi måste utnyttja och utveckla den potential för skolutveckling som finns i socknarna med engagerade medborgare och medarbetare, fungerande lokaler och motiverade elever.
.
Vi i Fi ser fram emot en fortsatt diskussion och dialog kring framtiden skola och förskola på Gotland. Vi hoppas att de nya förslag som växer fram i utredningens kölvatten får utvecklas och utmejslas till något som kan gynna hela det gotländska samhället.
.
Politikergruppen, Feministiskt initiativ Gotland
.
.
Syntolkning: Bild på en ring av levande ljus i skymningen. Fotot är taget av Torun Ström under ett skolbesök i Sanda.