Ord behöver bli handling

Många HBTQ+personer upplever att de kränks och osynliggörs, och erfarenhet av och rädsla för diskriminering, trakasserier, våld och hatbrott är vanligare förekommande än bland övriga befolkningen.

I studien Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras som genomfördes av RFSL Gotland på uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, kartlades levnadsvillkoren hos gotländska HBTQ+personer. Sedan dess har ett visst arbete inletts för att förbättra villkoren inom några av de områden som lyfts fram i studien, men det finns ett behov av en mer långsiktig strategi, som tar ett helhetsperspektiv på frågan.

HBTQ+personer existerar överallt i samhället, och inom alla Region Gotlands verksamheter. Förutom enskilda punktinsatser behövs därför ett övergripande aktivt arbete med att förbättra levnadsvillkoren för HBTQ+personer, samt att förebygga och åtgärda diskriminering.

I Gotland Prides politikerpanel 2015 lyfte moderator Elisabet Guteskär Nidsjö (som även skrivit den nämnda studien) frågan om partierna skulle kunna tänka sig att skapa en HBTQ-policy för Region Gotland. Syftet skulle då vara att — med avstamp i studien — få ett långsiktigt helhetsgrepp på frågan, med målet att alla människor oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning ska synliggöras, bli bemötta med respekt och tilldelas alla de rättigheter som resten av befolkningen åtnjuter.

Vi i F! Gotland lägger nu en motion om att en sådan policy upprättas, och eftersom samtliga närvarande partier under Pride-panelen sade sig vara positiva till en sådan policy, förväntar vi oss att ord nu blir till handling och att motionen beviljas.