Kulturen måste värnas


Idag fattades beslut om hur den nya organisationen för det som tidigare varit kultur- och fritidsförvaltningen ska se ut. Förslaget till regionfullmäktige innebär att kultur- och fritidsfrågorna placeras direkt under regionstyrelsen, istället för i en egen förvaltning. Det är en bra idé eftersom dessa frågor, som är så viktiga för invånarnas utveckling och välmående, då kopplas närmare det övriga regionala strategiarbetet.

Men det finns ett stort problem. Förslaget innebär nämligen att en enda avdelningschef ska ansvara för hela kultur- och fritidssektorn. En enda person ska alltså ha kunskap om och tid att bevaka och utveckla så vitt skilda områden som regional kultur, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet, och idrottsanläggningar. Existerar det ens en person som i sig rymmer kunskaper i så skilda verksamheter?

Att spara på chefsnivå är ju en god tanke, men eftersom ansvar, administration och utvecklingsfrågor då bara skjuts nedåt i organisationerna, drabbar det ändå ytterst verksamheterna och brukarna.

Vi är många som fruktar att det är biblioteken och kulturen som kommer drabbas hårdast. Och vi vet att kvinnor är generellt mer kulturaktiva än män, medan män är mer aktiva inom idrott, både som deltagare och åskådare. Risken är därför överhängande att det särskilt är kvinnor som kommer förlora på en sådan här organisation.

Att spara på kultur är också en fråga om demokrati. Biblioteksverksamhet lyfts alltmer på den nationella politiska nivån (inte minst i det senaste budgetförslaget från regeringen) som en betydelsefull verksamhet för demokratiutvecklingen i landet, medborgarnas digitala kompetens och läsförmåga. Men hur ska de gotländska biblioteken hänga med i den utvecklingen utan en bibliotekschef med strategiskt kunnande och omvärldskunskaper?

Men det allra största problemet med det här förslaget är ändå den demokratiska processen. I våras fanns ett förslag som remissbehandlades av berörda parter, där kulturen skulle få en egen avdelning i regionstyresleförvaltningen. Nu har ett helt nytt förslag (som alltså innebär att en enda chef ska ansvara för alla verksamheter) skrivits under sommaren, utan att gå ut på en ny remissrunda.

Därför yrkar Feministiskt initiativ på återremiss, med förhoppning att ett nytt förslag tas fram i samverkan med kulturens och fritidens berörda parter. Ett förslag som värnar om kulturens betydelse för demokrati och folkhälsa, och som säkerställer att den nya organisationen inte missgynnar kvinnor.

Elin Bååthfullmäktigeledamot