INGA NAZISTER PÅ GOTLANDS GATOR

Under dagens regionfullmäktige har vi i Feministiskt initiativ Gotland försvarat en motion författad av vår politiker Elin Båth. Motionen som skrevs 2017 yrkar på att införa följande tillägg i Region Gotlands allmänna lokala ordningsföreskrifter:

”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med “nazistiska” avses de som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska.”

Motionens syfte är att Region Gotland aktivt ska visa att vi är för alla människors lika värde och för att alla, oavsett hudfärg, sexuell läggning, religion, könsidentitet, eller funktionalitet ska känna sig, och vara trygga ute i samhället, i det offentliga rummet och speciellt de ytor som vi äger tillsammans.

Nazistiska organisationer skriver om ett Sverige med medborgare uteslutande födda i nordiska länder. NMR agiterar mot invandring och mångkultur, samt mot judar, feminism och HBTQ-rörelsen. NMR förnekar förintelsen. Det är en rörelse som gång på gång visat att de menar allvar med sin agenda. Många har dömts för grova våldsbrott.

Det handlar inte om vilken politisk organisation som helst. Det handlar om nazister. Det handlar inte om att bara ha åsikter. Det handlar om att med våld genomföra sina åsikter. Det är inte demokrati.

Trots en bra dialog i Tekniska nämnden, och många långa anföranden i dagens fullmäktigesammanträde om vikten av demokrati och allas lika rättigheter, har motionen ännu en gång fått avslag, nu slutgiltigt i Regionfullmäktige.

Detta innebär att frihet och rättigheter riskerar att begränsas för vissa av oss som är här i fullmäktige, för flera av de som givit oss ett förtroende att föra deras talan, och för flera andra som blir beroende av vad vi beslutar. Alla som inte kan gå ut av rädsla och av vetskap att bli attackerade.

Feministiskt initiativ kommer alltid stå upp mot nazismen. Vi är stolta att vi gjort frågan aktuell i Region Gotland och hoppas att de partier som idag stod upp för mänskliga rättigheter fortsätter göra det även i framtiden.