FULLMÄKTIGE MED FOKUS PÅ KLIMATET OCH UNGAS SEXUELLA HÄLSA

På årets första regionfullmäktige behandlades viktiga ärenden som trafikförsörjningsplanen, den regionala besöksnäringsstrategin och en motion om ungas sexuella hälsa. Feministiskt initiativ lyfte bland annat klimatfrågan i relation till besöksnäringen, och vår representant Tomas Pettersson efterlyste tydligare hållbarhetsfokus i frågan. Vår andra ledamot Torun Ström höll ett anförande i punkten om en motion från Centerpartiet gällande ungas sexuella hälsa. F! anser att nuvarande arbete med sexualundervisning och hälso- och sjuvårdens uppdrag för ungdomars sexuella hälsa brister gällande bland annat hänsyn till normer och tillämpning av intersektionella analyser. 

Det stod tydligt att hållbarhet och klimat är trendande i den politiska diskussionen på Gotland. Den mest diskuterade frågan på måndagens fullmäktige var den nya trafikförsörjningsplanen och hur Gotland ska arbeta för en bättre kollektivtrafik och ökat antal resenärer. De flesta partier var överens om att satsningar behövs, men nu återstår att se om detta visar sig i kommande budget. Feministiskt initiativ har drivit frågan om gratis och utbyggd kollektivtrafik länge, och som den region i landet som satsar minst pengar per invånare på sin kollektivtrafik har Gotland mycket att jobba med. Förutom gratis resor behövs en rejäl upprustning av busshållplatserna runt om på ön. Bänkar, väderskydd, belysning och cykelställ borde vara självklarheter. Appen för reseplanering behöver bli mer användarvänlig och tidtabellerna lättare att läsa. Att bussarna ska vara anpassade efter färjans avgångs- och ankomsttider är ännu en åtgärd som behöver genomföras.

En annan stor diskussionspunkt var besöksnäringsstrategin. Även den blev granskad utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Målet om att resor med både flyg och färja ska öka med 20% under kommande år ifrågasattes utifrån nationella mål om minskande koldioxidutsläpp. Vår gruppledare Tomas Pettersson argumenterade för att vi, i en tid där en global miljörörelse är på frammarsch och vi har allt mindre tid på oss att ställa om, måste låta ekologisk hållbarhet vara styrande i alla strategiska planer.

Vår andra ledamot Torun Ström gick upp i talarstolen under behandlingen av en motion från Centerpartiet. Förslaget handlade om en satsning på ungas sexuella hälsa, och motionen hade besvarats med att detta redan pågår. Vi i Feministiskt initiativ såg dock snabbt att svaret från förvaltningen saknade en intersektionell analys, och hänsyn hade inte tagits till exempelvis normbrytande sexualitet eller könsidentitet. Vi saknade även ett klassperspektiv och hänsyn till bostadsort. F! kommer arbeta vidare med ungas sexuella hälsa i framtiden.

Regionfullmäktige tog även beslut om höjda vatten- och avloppstaxor, något som är nödvändigt för att vi ska kunna göra investeringar i öns vatten- och avloppssystem. Vattenfrågan är mycket viktig för Feministiskt initiativ och vi driver inte minst frågan om att stoppa storskalig kalkbrytning och stärka skyddet för värdefull natur på Gotland. Att regionen tar höjd för framtida utmaningar genom höjd taxa ser vi som en nödvändig åtgärd.