Feministiskt initiativ följer ärendet om vindkraft vid Forsviden – Vi har örnkoll

Under måndagens regionfullmäktigemöte valde Feministiskt initiativ att stödja Regionstyrelsens förslag om att tillåtlighetsprövningen av vindverk vid Forsviden på norra Gotland överlämnas till regeringen. Nyetablering av vindbruk vid Forsviden innebär dock stor inverkan på miljön och djur- och naturliv i ett hittills orört område, och oavsett regeringens utlåtande kommer vi överväga beslutet noga om utbyggnad blir aktuellt. Vi anser också att det finns brister i ärendets behandling, både före och efter fullmäktige. Mycket information, såsom protestlistor och kritiska uttalanden från föreningar och länsstyrelsen, nämndes inte under mötet vilket vi ser allvarligt på.

Vårt stöd grundar sig i att vi instämmer i att behovet av omställning till förnybar el är avgörande för Gotlands klimatanpassning, och vi tror att sittande regering kan göra en rimlig bedömning av ärendet. Vi anser dock att det idag finns behov av att utvärdera örnarnas påverkan vid etablering av vindkraft, samt teknikutvecklingens betydelse för vindkraften på Gotland. Vi sätter stort värde i den orörda natur som finns vid Forsviden och vårt handlande i ärendet betyder inte att vi vill exploatera. Vi vill även betona vikten av lokal demokrati vid exploatering av den här typen.

Trots vårt stöd ser vi allvarligt på att regionfullmäktige nu väljer att föregå ett juridiskt prövande och förflytta makt från domstolar till politiker. Detta gör prövningen känslig för valresultat och konjunktur vilket urholkar lagens syfte. I det specifika fallet Forsviden kan vi se vinster med en tillåtlighetsprövning, men detta ska inte tolkas som ett exempel på hur F! Gotland kommer resonera om liknande ärenden dyker upp i framtiden.

Vi kommer följa detta ärende och göra en ny bedömning när det är dags att besluta om själva etableringen. Feministiskt initiativ är vana att prioritera vid intressekonflikter och kommer noga överväga denna när den bli aktuell.

*Vår ersättare Gerd Holmgren vill framföra att hon velat avslå förslaget.