F! GOTLAND VILLE ÖVERKLAGA DOMEN OM SMA:S BRYTNING I KLINTEHAMN

Feministiskt initiativ Gotland vidhåller att SMA:s ansökan om utökad täktverksamhet i Klintehamn borde fått avslag, och att Region Gotland skulle ha överklagat domen som beviljar SMA:s ansökan.

Vi har, som flera andra partier i opposition, uttryckt vår önskan till Eva Nypelius att Region Gotland bör lämna in en överklagan mot domen. Detta för att på så sätt ha möjlighet lämna in ytterligare synpunkter, och inte minst ge Regionstyrelsen tid att behandla frågan demokratiskt. Vi anser att Eva Nypelius i och med sitt beslut att inte överklaga har överskridit sin befogenhet som ordförande. Det slutgiltiga beslutet borde tagits kollektivt av Regionstyrelsen.

F! Gotland ser allvarligt på bristerna i den demokratiska processen. Vi ger även vårt fulla stöd till den mobilisering som nu sker i frågan som är av principiell karaktär och välkänd för de allra flesta gotlänningar. Storskalig täktverksamhet går på tvärs mot regionens mål om ekologisk och social hållbarhet och vi står fast vid vår åsikt att SMA:s ansökan borde fått avslag.