En seger för vattnet -Cementa stoppas i Mark- och miljööverdomstolen!

Feministiskt initiativ gläds idag tillsammans med många andra över en seger för naturen.

Det är en seger för vattnet, för växterna, för fåglarna och allt annat liv som annars skulle riskera att försvinna. Det är är också ytterligare en seger för kampen för naturen som förs över hela ön. Det ger styrka att kämpa vidare mot de stora bolag som utsätter Gotland och gotlänningarna för rovdrift på naturresurser och utgör ett hot mot grundvatten och biotoper.

I tisdags (6/7) kom domen från Mark- och miljööverdomstolen: Cementa får inte tillstånd till brytning av kalksten i Filehajdar och Västra brottet. Deras miljökonsekvensbeskrivning var för dålig.

De som överklagade domen från Mark- och miljödomstolen och som nu får rätt är

1. Naturvårdsverket

2. Länsstyrelsen i Gotlands län 

3. Gotlands Botaniska Förening

4. Naturskyddsföreningen Gotland

5. Föreningen Skydda skogen

6. Urbergsgruppen

samt ett antal sakägare -dvs några grannar till området.

 Ur domen från Mark och miljööverdomstolen: 

”Slutsats

Mot bakgrund av de ovan redovisade bedömningarna anser Mark- och miljööver- domstolen att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställnings- tagande till verksamhetens inverkan på miljön. Mark- och miljööverdomstolen gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av Cementas ansökan om tillstånd. Vid dessa bedömningar ska mark- och miljödomstolens dom undanröjas, utom såvitt avser prövningsavgift och rättegångskostnader, och Cementas tillståndsansökan avvisas.”

 

Vår gruppledare Gerd Holmgren i Bästeträsk med en skylt med texten ”GOTT VATTEN -GOTT LAND”