Det finns ingen planet B – F! hade yrkat avslag på Cementas ansökan om utökad verksamhet

Idag tillstyrkte Regionstyrelsen Cementas ansökan om fortsatt och utökad täkt och vattenverksamhet vid bla File Hajdar. Cementas planerade och fortsatta verksamheter kommer få stora konsekvenser för grundvattennivåerna både för Slite samhälle och vattennivåerna i Tingstädeträsk och därmed allvarligt riskera delar av Gotlands vattenförsörjning.

De senaste somrarnas torka samt de alltmer kännbara konsekvenserna av klimatförändringarna är varningssignaler för hur viktigt det är att prioritera miljön framför ekonomiska intressen. Länsstyrelsen bedömer i sitt remissvar till mark och miljödomstolen att Cementas ansökan bör avslås, vilket F! Gotland önskar hade varit vägledande för regionstyrelsens beslut. Cementas planerade verksamhet riskerar att påverka den långsiktiga vattenförsörjningen för Gotland samt ändra förutsättningarna för naturvärden inom riksintresset naturvård. Cementas planerade verksamhet kan på ett betydande sätt påverka miljön och hota skyddade arter inom Natura 2000 områden i Hejnum, Knallgate och Bojsvätar.

Utan vatten inget Gotland. Vi människor är inte separerade från naturen, oavsett hur civilicerade vi än tycker oss ha blivit. Vi är precis lika beroende av jord, luft och vatten som för 10 000 år sedan. Ytterst kommer fortfarande allt vi lever av från naturen, och vi kan aldrig koppla loss oss från det kretsloppet.

Vi lever på en ö och planet med vissa fysiska gränser. Med teknik kan vi skjuta de gränserna en bit framför oss, men inte länge till.

Att förespråka modern kalkindustri som långsiktig lösning för Gotland är att lura svenska medborgare att tro att öns kalkresurser räcker för evigt. Kalkindustrin är inte en hållbar näring. Att acceptera tekniska lösningar, såsom vattenverk, som kräver underhåll på obestämd tid är inte ekonomiskt eller miljömässigt ansvarsfullt. I slutet är det gotlänningarna, djuren och miljön som betalar priset för kalkindustrins vinstintressen. Förr eller senare tar kalken slut, liksom jobben och naturen. Kvar finns bara ett öde hål och torra brunnar på Gotland. Ett Gotland med ännu större problem med vattenförsörjningen riskerar inte bara att hota naturvärden, men även jordbruket, turismen och vardagen för tusentals gotlänningar.

Det finns ingen planet B – F! hade yrkat avslag på Cementas ansökan om utökad verksamhet.

/Torun Ström, ersättare Regionstyrelsen