Allas rätt till god vård

Vi lever i en tid där arbetslinjen råder, där effektivitet, tillväxt och produktivitet ständigt ska öka samtidigt som kraven på tillgänglighet och information är högre än någonsin. Vi lever i ett samhälle som inte är hållbart, vare sig för jorden eller för oss människor. Jorden brinner, och människor bränns ut. Stress och ångest är idag folksjukdomar, och den psykisk ohälsa ökar.

Kvinnor är särskilt utsatta – kvinnor som inte bara står för den största delen av obetalt hem- och omsorgsarbete, utan även är de som drar det största lasset inom välfärden – samtidigt som de tjänar mindre. Kvinnor som dagligen måste förhålla sig mäns sexualiserade hot, våld och trakasserier – på gatan, på arbetsplatser och i hemmet. Resultatet av detta syns tydligt i sjukskrivningsstatistiken där kvinnor är överrepresenterade.

Och det syns i statistiken över självskadebeteende hos unga tjejer. För allra värst är det hos unga människor, och då särskilt tjejer och HBTQ-personer. För den som på något sätt avviker från normen är tillvaron extra tuff. Bland unga transpersoner har hela 60% någon gång allvarligt övervägt att ta sitt liv.

Feministiskt initiativ Gotland vill förändra samhällets strukturer och normer i grunden, så att vi alla kan leva hållbara, jämlika liv. En del av att göra det är att säkerställa att alla som har behov av vård får det. I vår regionala skuggbudget för 2019 budgeterar vi för en rad omedelbara förändringar som ökar tillgängligheten och jämlikheten i vården på Gotland.

Först och främst vill vi tillsätta en utredning om jämlik vård som ska ligga till grund för ett långsiktigt arbete för en god vård för alla. Men vi ser också att det finns akuta problem som måste hanteras nu. Därför budgeterar vi för fler tjänster inom elevvården, samt en mobil ungdomssmottagning. Vi ser att ungdomsmottagningen fyller en viktig funktion för ungas psykiska och sexuella hälsa och anser att den måste komma landsbygdens ungdomar till större del. Vi budgeterar även för heldygnsplatser på BUP. Unga med psykisk ohälsa vårdas idag i flera fall på heldygnsavdelningen vid vuxenpsykiatriska avdelningen – en miljö som inte är lämplig för unga, och som dessutom saknar specifik kompetens.

Detta är bara början för de förändringar vi vill åstadkomma. I vårt valmanifest för hela mandatperionden 2018-2022 föreslår vi en rad reformer för en tillgänglig, jämlik och jämställd vård och för hållbara liv för alla.