Varför tjatar ni om köttet när det finns så många andra källor till utsläpp av växthusgaser?

Köttproduktionen står för 15% av utsläppet av växthusgaser det är mer än hela transprotsektorn sammanslaget. Alltså mer än alla bilresor, semesterflygresor OCH all transport av mat. Det är också en av de allra mest onödiga källorna till utsläpp – de åsamkar djuren lidande, och i den mängd vi idag äter animalier är det dessutom skadligt för våra kroppar. I lokalpolitiken kan vi inte heller påverka flyg- och biltrafik – men vi KAN påverka skolan, och därigenom vilka vanor människor utvecklar.

Källor och mer info:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/kottochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html