Hur ska vi kunna odla och ha jordbruk utan gödsel från djur?

I dag tillförs mer näring i form av kväve till ekosystemen än någonsin tidigare. Det har rubbat hela det globala kvävekretsloppet och är grundorsaken till övergödningen av haven samt en tung orsak till klimatpåverkan, försurning och ozonhål. Forskningen om planetens gränser visar att jordbrukets tillförsel av kväve måste minska med hela 59 procent på global nivå. Ett exempel på en alternativ metod är kretslopp med växtföljder och kvävefixerande grödor, sk gröngödsling. Och utvecklingen går framåt; det finns exempel på ekologisk brödspannmål som endast gödslas genom odling av kvävefixerande grödor och det finns tekniker som kan cirkulera ren fosfor från våra avlopp.

Källor och mer info:
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/ekologiskt_lantbruk_4_2015_0.pdf